اولین دوره المپیاد کشوری آذرماه1370

دومین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1371

بقیه در ادامه مطلب
منبع : گروه شیمی تهران


سومین دوره دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1372

چهارمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1373

پنجمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1374

هفتمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1376

هشتمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1376

نهمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1377

دهمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1378

یازدهمین دوره المپیاد کشوری اسفند1380

دوازدهمین دوره المپیاد کشوری اردیبهشت 1381

سیزدهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1381

چهاردهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1382

پانزدهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1383

شانزدهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1384

هفدهمین دوره المپیاد کشوری اسفند 1385

هجدهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1386

نوزدهمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1387

بیستمین دوره المپیاد کشوری بهمن 1388