سوال شیمی (1) و آزمایشگاه

این آزمون در تاریخ 1391/03/04 در دبیرستان محمد تقی جعفری مهاباد برگزار شده است.

سوال شیمی (2) و آزمایشگاه

این آزمون در تاریخ 1391/03/04 در دبیرستان محمد تقی جعفری مهاباد برگزار شده است.

سوال شیمی پیش دانشگاهی

این آزمون در تاریخ 1391/03/11 در دبیرستان محمد تقی جعفری مهاباد برگزار شده است.