امتحان شیمی (3) و آزمایشگاه شهریور ماه در تاریخ

1392/6/12 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.