رئیس مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش:

رئیس مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش از پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان مطابق احكام حقوقی ماه خرداد خبر داد.
به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علی فرهادی گفت: پیرو نامه مورخ 27خرداد ماه معاون اول رئیس جمهور درخصوص مصوبه شماره 71893/ت49302هـ  هیئت وزیران مبنی بر برقراری فوق العاده شغل فرهنگیان و همچنین تأكید رئیس جمهور محترم  در تاریخ 15 تیرماه در جمع رؤسای آموزش وپرورش سراسر كشور مقرر گردید ، فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری به مرحله اجراء در آید، براین اساس افزایش احكام حقوقی فرهنگیان از اول تیرماه سال جاری صادر و طی نامه شماره 37879 مورخ 5/5/92 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مبلغ 6300میلیارد ریال برای سال 92تأمین اعتبار شد.

وی افزود: باتوجه به تأخیر در تامین اعتبار و به تبع آن تأخیر حاصله در پرداخت حقوق فرهنگیان ، عصر روز شنبه 5 مرداد ماه نامه ای به شماره 37850 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان واصل شد كه پرداخت مطابق لیست حقوق خردادماه را تأكید نموده است.

رئیس مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش تصریح كرد: از آنجایی كه اعمال مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور (موضوع نامه شماره 71893/ت49302هـ ) در برخی استان ها اعمال و در این چند استان مطابق افزایش اخیر پرداخت شده است و در سایر استان ها نیز احكام افزایش حقوقی تمامی فرهنگیان  صادر شده است، لذا با تأمین نهایی اعتبار كلیه  پرداخت های مربوطه انجام خواهد شد.

وی یادآورشد: این افزایش حقوق مصوبه هیئت وزیران را دارا می باشد و از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز تامین اعتبار لازم دراین زمینه صورت گرفته است.

فرهادی خاطر نشان كرد: به منظور رفع نگرانی ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق تیر ماه و جلوگیری از مشكلات احتمالی ناشی از اجرای نامه مذكور در بند 5، پیرو درخواست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقررگردید،پرداخت حقوق فرهنگیان در استان هایی كه با تأخیر مواجه شده است، مطابق احكام خردادماه آنان انجام شود و پس از تأمین اعتبار مكفی افزایش ناشی از مصوبه اخیر هیئت وزیران پرداخت خواهد شد.