نخستین جلسه گروه آموزشی شیمی شهرستان مهاباد

روز یکشنبه تاریخ 1392/7/21 راس ساعت 16:30  

در هنرستان حرفه ای دخترانه رازی واقع در فلکه

صدا و سیما برگزار می گردد.