برای دریافت

سومین نشریه الکترونیکی دبیرخانه راهبری شیمی

کلیک کنید.

 

لازم به ذکر است مواردی که از لحاظ حجم محدودیتی برای انتشار در وب ندارند برای

دانلود قرار داده شده اند.فیلم ها یا موارد ارسال شده که حجم زیادی دارند به همراه نمونه

های قرار داده شده روی وبلاگ، بر روی لوح فشرده به استان ها ارسال شده اند.