نتیجه انتخابات شورای شهرستان مهاباد

شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهاباد پایان یافت و 11 نفر
از اعضای شورای اسلامی این شهر مشخص شد.
براساس اعلام ستادانتخابات شهرستان مهاباد به‌ترتیب :
1.کامران علیزاده‌آذر                              7375 رأی
2.محمد ابراهیمی                               7366 رأی
3.یونس قویطاسی                               6595 رأی 
4.کاوه خضری اقدم                              5448 رأی
5.سیدرئوف سیدی                              4385 رأی
6.سیدعباس حسینی                          4358 رأی
7.کامران یزدانفر                                   4288 رأی
8.سلیمان جنگلی                                4092 رأی
9.امید خضری                                      3886 رأی
10.سیدرسول نبوی                             3800 رأی
11.کردستان خوشی                            3774 رأی
حائز اکثریت آراء شده‌اند.
با این امید که رأی مردم را فراموش نکنند. و به فکر خدمت به این ملت شریف باشند