موازنه کنید :

Ca(OH)2  +  H3PO4  ----------------->  Ca3(PO4)2 +  H2O