امتحان نهایی دی ماه 1391 شیمی (3) و آزمایشگاه با پاسخ تشریحی


شیمی برای زندگی دبیرستان نمونه دولتی تقی جعفری مهاباد


پاسخ تشریحی شیمی برای زندگی دبیرستان تقی جعفری مهاباد